Reklamacje

REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z umową Klient będący konsumentem może skorzystać z opisanej poniżej procedury reklamacyjnej, zgodnej z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien:

1) złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

· opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki),

· określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo zwrotu gotówki),

· dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem;

2) dostarczyć lub odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy (nie odbieramy zwrotów/reklamacji za pobraniem).

3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru oświadczenia.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności Produktu z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.

6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

7. Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

WZÓR 1 REKLAMACJA TOWARU


Miejscowość, data....................................

Imię i Nazwisko Konsumenta

..............................................................

Adres

..............................................................

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

 

.......................................................................

 

.......................................................................

 

Reklamacja Towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ............... towar jest wadliwy. Wada polega na …………………. Wada została stwierdzona w dniu .................... Z uwagi na powyższe na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny żądam:

- wymiany towaru na inny w tej samej cenie * art. 561 § 1

- obniżenia ceny towaru o kwotę…………….(słownie) ...................................... Proszę o zwrot podanej kwoty na konto art. 560 § 1 ....................................................................... .

- z uwagi na wadę istotną odstępuję od umowy i proszę o zwrot wpłaconych środków na konto art.560 § 1

.............................................................................. .

 

 

Z poważaniem

(własnoręczny podpis)

(*) niepotrzebne skreślić

 

WZÓR 2 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data.............................

Imię i Nazwisko Konsumenta

.............................................................

Adres

............................................................

 

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

.......................................................................

 

......................................................................

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Ja….................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy: .....................................................................................................................................................................................

Data odbioru towaru nastąpiła w dniu……................

Podpis konsumenta

...........................................................