Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENI USŁUG SKLEPU

wandamia.pl


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. wandamia.pl (dalej jako „Sklep”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: Wanda Kilewicz prowadząc działalność gospodarczą pod firmą WANDA KILEWICZ z siedzibą w Warszawie, ul. Opinogórska 3/18, o numerze NIP 1131030580, zwany dalej „Sprzedawcą”.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową markowej odzieży używanej i nowej (outletowej), (zwanej dalej Produktami).

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. Ceny wszystkich Produktów wyrażone są w polskich złotych, w kwocie brutto (tj. zawierającej podatek VAT). O ile opisy Produktów nie stanowią inaczej, Ceny nie obejmują kosztu wysyłki.

§ 2 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Sklep umożliwia Klientom założenie Konta użytkownika. Konto użytkownika nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. Klient korzystający z Konta użytkownika ma możliwość m. in. przeglądać historię swoich zamówień oraz wypełniać automatycznie formularz zamówienia danymi zapisanymi wcześniej danymi.

2. Klient może założyć Konto użytkownika:

1) Klikając opcję „Rejestracja” na stronie Sklepu, albo

2) Zaznaczając pole „Chcę założyć Konto w Sklepie” w formularzu składania zamówienia.

3. W celu założenia Konta użytkownika Klient podaje swój adres e-mail i hasło oraz potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. W celu usunięcia konta Klient powinien wysłać takie żądanie do Sprzedawcy z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji. Po otrzymaniu e-maila Sprzedawca skonstatuje się z klientem w celu potwierdzenia żądania usunięcia konta w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania. Konto zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia żądania usunięcia konta. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia danych osobowych zebranych w celu realizacji złożonego zamówienia ani danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych.

§ 3 ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

1. Aby złożyć zamówienie należy:

1) Wybrać Produkty, dodając je do koszyka za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”;

2) Po wybraniu Produktów kliknąć „Przejdź do koszyka”, a następnie określić ilość zamawianych produktów, wybrać sposób dostawy i płatności, oraz wprowadzić ewentualny kod rabatowy;

3) Wprowadzić wymagane dane i potwierdzić, że Klient zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz że akceptuje przedstawione w nich warunki albo zalogować się do Sklepu;

4) Po ponownym sprawdzeniu treści zamówienia – potwierdzić klikając „Złóż zamówienie”.

2. Zawarcie umowy i powstanie obowiązku zapłaty następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 4 DOSTAWA

1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:

1) Poczta Polska;

2) Kurier;

2. Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce koszty wysyłki.

3. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone podczas transportu, a w razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5 PŁATNOŚĆ

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

1) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

2) Przelew tradycyjny

3) Kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem tpay (transferuj.pl)

2. Wybór opcji płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków odpowiedniego operatora płatności elektronicznych.

3. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu (paragon lub rachunek).

Firma nie jest płatnikiem VAT.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca dla każdego produktu oferowanego przez Sklep określa przewidywany czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych. Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

§ 7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o skompletowaniu i wysłaniu zamówienia.

2. Anulowanie zamówienia następuje jeżeli Klient złoży oświadczenie o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W każdym przypadku Sprzedawca potwierdzi anulowanie zamówienia wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

1. Klientom sklepu będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy- zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Jeśli konsument złoży swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania przedmiotowego oświadczenia woli na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy i po odesłaniu towaru (nie odbieramy zwrotów/reklamacji za pobraniem). Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na podane przez Klienta konto.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz na adres: ul. Opinogórska 3/18, 04-039 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ

1. Z uwagi na fakt iż rzeczy w sklepie są używane lub typu outlet, nie udzielam na nie gwarancji.

W przypadku, gdy zamówiony towar okazał się wadliwy, bądź posiada ukrytą wadę (nie opisaną), przez co

produkt nie jest pełnowartościowy, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien:

1) złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

· opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki),

· określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo nieodpłatnej naprawy towaru),

· dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem;

2) Odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy.

3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru reklamacyjnego.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

7. Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10 POZA SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:http://www.uokik.gov.pl

§ 11 SPORY

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.